لطیفیه

یک بسرو یک دختر در کوچه می رفتند دختر ناگهان بدرش را می بیند می گوید ای وای

بابام! بسرمیگوید ولش کن بابا! مگویی برادرمه!

/ 2 نظر / 4 بازدید

مممنن

بققق2323ث22